Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

URZĄD GMINY W ZAGRODNIE 59-516 ZAGRODNO 52 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami

Drukuj
1 2 3

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe o specjalności: zarządzanie nieruchomościami, geodezja, prawnicze,

administracyjne

b) staż pracy - minimum 2 lata w administracji

c) obywatelstwo polskie,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

f) nieposzlakowana opinia

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw dotyczących zadań realizowanych na stanowisku urzędniczym a w szczególności:

a) ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

c) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu

cywilnego,

d) ustawy – Kodeks cywilny,

f) ustawy o samorządzie gminnym,

g) ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

h) ustawy – kodeks postępowania administracyjnego,

i) ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

 1. umiejętność pracy w zespole oraz odpowiedzialność,
 2. umiejętność oraz doświadczenie w stosowaniu przepisów z zakresu prawa administracyjnego,
 3. sumienność i obowiązkowość,
 4. samodzielność w pracy,
 5. komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia państwowego,
 2. opracowanie zasad gospodarowania nieruchomościami,
 3. przygotowanie dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami gminy w tym gruntami rolnymi,
 4. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 5. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę,
 6. organizowanie przetargów na zbycie mienia komunalnego,
 7. przygotowanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
 8. prowadzenie procedury scalania i wymiany gruntów,
 9. wykonywanie prawa pierwokupu przysługującego gminie,
 10. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego na rzecz gminy,
 11. zlecanie wyceny nieruchomości, ustalanie ceny i opłat związanych z zbyciem nieruchomości
 12. ustalanie opłat adiacenckich,
 13. wnioskowanie o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 14. składanie wniosków wpis do ksiąg wieczystych
 15. ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, prowadzenie i aktualizacja numeracji porządkowej nieruchomości,
 16. rozgraniczenie nieruchomości,
 17. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 18. prowadzenie postępowania w sprawach o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych,
 19. prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 20. udostępnianie nieruchomości gminy na przejściowe zakwaterowanie sił zbrojnych,
 21. prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych ( archiwum akt osiedleńczych)
 22. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz wynikających z ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 23. wydawanie zaświadczeń określających przeznaczenie działek w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego,
 24. spisywanie umów dzierżawy gruntów rolnych dla potrzeb emerytalno-rentowych rolników,
 25. współdziałanie z Agencją Nieruchomości Rolnych w zakresie pozyskania gruntów dla rolników na powiększenie gospodarstw rolnych

 

4. Warunki pracy na stanowisku

 1. tryb nawiązania stasunku pracy określa ustawa o pracownikach samorządowych,
 2. miejsce pracy – Urząd Gminy Zagrodno, pok 23, II piętro,
 3. stanowisko pracy zwiazane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. bezpośredni kontakt z interesantem oraz wysiłek umysłowy,
 5. wymiar czasu pracy- pełny etat.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys – CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. oświadczenia złożone w trybie art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzające spełnienie wymogów podstawowych tj.

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumantu potwierdzającego niepełnosprawność,

 

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zagrodno w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

7. Inne informacje

 1. w przypadku kiedy jest to pierwsza praca na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, obowiązuje odbycie służby przygotowawczej,
 2. wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zagrodno,

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV, kwestionariusz oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “ Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami ” osobiście w sekretariacie urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52 w terminie do dnia

14 lipca 2017r. do godz. 15.oo

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Zagrodno, 03 lipca 2017 r.

 


Data wytworzenia: 2017-07-03 11:27 Autor: Urszula Kindler Data publikacji: 2017-07-03 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-20 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 08:19 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz