Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. opłat komunalnych w referacie finansów

Drukuj
1 2 3

1. Wymagania niezbędne (formalne):


1. spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. wykształcenie wyższe

3. znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie , o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

4. znajomość obsługi komputera

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 - umiejętność praktycznego stosowania ww. przepisów,

- praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,

- znajomość zasad księgowości i rachunkowości,

- samodzielność, rzetelność, dokładność, systematyczność

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem komputerowym)
 • windykacja należności z tytułu w/w opłat pobieranych od osób fizycznych i prawnych przez terminowe wystawianie upomnień oraz niezwłoczne kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz aktualnym stanie płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie urządzeń księgowo- ewidencyjnych z tytułu opłat za czynsze, użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty eksploatacyjnej oraz windykacja tych należności,
 • terminowe wystawianie faktur z tytułu opłat za czynsze, użytkowanie wieczyste oraz przekazywanie kopii na stanowiska prowadzące ewidencję sprzedaży podatku od towarów i usług ( VAT ),
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz postępowania zabezpieczającego należności z tytułu opłat,
 • opracowywanie decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracodawców

 

4. Wymagane dokumenty

 

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. kopie wszelkich dokumentów potwierdzających zatrudnienie, wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje,
 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzająca jego niepełnosprawność
 9. wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą:  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o  ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2015.2135 )”.

 

5. Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

 

      W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zagrodno nie przekroczył   6    % .

 

6. Warunki pracy

 

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Zagrodno,
 2. umowa o pracę -  ½  etatu,
 3. praca przy monitorze ekranowym,

 

7. Miejsce  i termin złożenia dokumentów

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub  przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko ds. opłat komunalnych ” w terminie  do dnia  23 października   2017  r. ( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu do godz.15.oo )

 

8. Informacje dodatkowe

 

 1. kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszych etapów rekrutacji,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://zagrodno.i-gmina.pl/
 4. organizator zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny,
 5. po zakończeniu naboru  dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy

     

       Zagrodno, dnia  10 października  2017 r.

                                                                

                                                                                           Wójt Gminy Zagrodno

                                                                                            /-/  Tadeusz Szklarz

 


Data wytworzenia: 2017-10-10 09:54 Autor: Urszula Kindler Data publikacji: 2017-10-10 09:54 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-15 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 08:19 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz