Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, ZAGRODNO 52, 59-516 ZAGRODNO - ds. poboru podatków i opłat

Drukuj
1 2 3

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia)
3. doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej,
4. znajomość przepisów z zakresu ustaw o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, o podatku rolny, o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kodeks postępowania administracyjnego,
5. znajomość obsługi komputera

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- umiejętność praktycznego stosowania ww. przepisów,
- praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,
- zdolność do analitycznego myślenia
- samodzielność, rzetelność, dokładność, systematyczność
Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych z tytułu 
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
- terminowe prowadzenie spraw z zakresu egzekucji podatków i opłat lokalnych,
- rozliczanie inkasentów z zainkasowanych od podatników zobowiązań pieniężnych,
- sporządzanie zaświadczeń z zakresu realizowanych zadań,
- terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
- terminowe rozliczanie składek na izby rolnicze
- sporządzanie w określonych terminach wykazów dłużników.


4. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) kopie wszelkich dokumentów potwierdzających zatrudnienie, wykształcenie, uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje,
8) w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzająca jego niepełnosprawność 
9) wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U.2015.2135 )".

 

5. Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zagrodno nie przekroczył 6 % .

 

6. Warunki pracy

1) miejsce pracy – Urząd Gminy Zagrodno, 
2) umowa o pracę – 1 etat, 
3) praca przy monitorze ekranowym,

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko ds. poboru podatków i opłat " w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. ( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu do godz.15.oo )

 

8. Informacje dodatkowe

1) kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszych etapów rekrutacji,
2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://zagrodno.i-gmina.pl/
4) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny,
5) po zakończeniu naboru dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy

 

Zagrodno, dnia 16 grudnia 2016 r.

 

Wójt Gminy Zagrodno

/-/ Tadeusz Szklarz


Data wytworzenia: 2016-12-16 Autor: Urszula Kindler Data publikacji: 2016-12-16 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-23 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 08:19 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz