Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

NSP 2021

 • Informacja

  W związku z ogłoszonym naborem na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego, informujemy iż rachmistrz otrzyma wynagrodzenie za każdą spisaną osobę w gospodarskie domowym, a nie za gospodarstwo domowe

  Kwestię wynagrodzenia rachmistrza ujmuje obowiązująca obecnie ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (DZ.U. poz. 1775 z późn. zm.), w art. 36 ust.4:

  Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

  1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

  2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

  4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.

  4b. Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, rozpoczyna zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą:

  1) wywiadu bezpośredniego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu telefonicznego,

  2) wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu bezpośredniego

  – wynagrodzenie przysługuje tylko za tę metodę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie przekazywania danych przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby.

  4c. Do wynagrodzenia rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

  Aktualnie procedowana jest zmiana do ustawy o NSP 2021, w której, między innymi, projektowana jest jednolita stawka 6 zł brutto za każdą prawidłowo zakończoną ankietę osobową, niezależnie od metody przeprowadzenia wywiadu (bezpośrednio lub telefonicznie).

  Więcej
 • Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

  Więcej
 • Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska - Gminny Komisarz Spisowy w Zagrodnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

  NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Termin składania ofert: od 01 lutego do 09 lutego 2021r.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  - mieć ukończone 18 lat,
  - cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  - posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  - posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  - nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Załączniki do pobrania

  Więcej
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. 

  więcej informacji na: https://spis.gov.pl/ 

  Więcej
Data stworzenia : 2021-01-05 10:59 Autor : Administrator Data publikacji : 2021-01-05 10:59 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-05 11:00 Osoba modyfikująca : Administrator