Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Przetargi

 • Ogłoszenie nr 574770-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

  Gmina Zagrodno: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAGRODNIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

  WÓJT GMINY ZAGRODNO

  OGŁASZA

  NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

  Aktualizacja: dodano sprostowanie do przetargu

  Aktualizacja: Informacja o wyniku przetargu z dnia 19.09.2017r.

  Więcej
 • Ogłoszenie

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 t.j. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców ( załącznik do zarządzenia nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 sierpnia 2017 roku).

  Więcej

 • Ogłoszenie nr 544516-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

  Gmina Zagrodno: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU UŻYTKOWEGO NR 136 Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE W ZAGRODNIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

  Wójt Gminy Zagrodno ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagrodno, położonej w obrębie geodezyjnym Wojciechów, gm. Zagrodno, woj. dolnośląskie.

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 509664-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

  Gmina Zagrodno: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NR 104283D W M. WOJCIECHÓW
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Więcej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
   

  Więcej
 • Ogłoszenie nr 501820-N-2017 z dnia 2017-05-08 r.

  Gmina Zagrodno: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Więcej
 •                                                                                                                                                                                                                             Zagrodno, dnia 04 maja 2017 r.

  WÓJT GMINY ZAGRODNO

  OGŁASZA  NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

  Lp

  Nr działki

  obręb

  Powierzchnia ( ha )

  Cena nieruchomości

  Wadium

  Termin przetargu

  1

  182/2

  Olszanica

  0,1916

  16.900 zł netto

  845 zł

  06 czerwca 2017  r.

  Dodatkowe informacje o nieruchomości    :

  1.Dz. nr 182/2 w Olszanicy

  Opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka ma kształt regularny, w kształcie prostokąta z pasem, który jest łącznikiem pomiędzy terenem przeznaczonym pod zabudowę, a drogą wojewódzką od której jest wjazd. Teren działki mocno zakrzaczony, podmokły, wymagający wykonania odwodnienia terenu. Teren uzbrojony w sieci : energetyczną, wodną, teletechniczną. Teren płaski. Sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej.

  Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji – budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem.

  Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej nr  KW- LE1Z/0003465/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Złotoryi.

  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego : (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy z końcem 2003 r. utracił swoją ważność ) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka  stanowi tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy zagrodowej

  Nieruchomość stanowi własność Gminy Zagrodno oraz jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

  Cena nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 710 z pózn. zm.).

  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

              Przetarg odbędzie się w dniu  06 czerwca 2017  roku o godz. 10.00

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Zagrodno w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040 najpóźniej do dnia 30 maja  2017 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

  Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się zwycięzcy przetargu od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz sprzedającego.

  Jeżeli osoby fizyczne lub prawne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.

  Cenę nieruchomości wpłaca się przelewem na konto Urzędu Gminy Zagrodno w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 82 8658 0009 0017 3544 2000 0020 na jeden dzień przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

  Osoby, które nie wygrały przetargu, otrzymują zwrot wpłaconego wadium po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zakończenia przetargu.

  Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

  Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

  Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

  Bliższych informacji udziela pracownik ds. gospodarki nieruchomościami gminy tel. 76 877 33 96    ( wew. 106)

                                                                                                               Wójt Gminy Zagrodno                                                                                           

   

                                                                                       Tadeusz Szklarz

  Więcej
 •                                                                                                  Załącznik do zarządzenia Nr 0050. 142 .2017

                                                                                                                                                                 Wójta Gminy Zagrodno                                             

                                                                         z  dnia 28 kwietnia 2017 r.

                                                                                                     w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

                                                                                                                             przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                          w drodze  przetargu

  WYKAZ

  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Lp

  Nr działki

  Pow. w m²

  Nr KW

  Położenie

  Przeznaczenie w planie

  Cena gruntu

  1

  382

  892

  LE1Z/00013605/2

  Zagrodno – Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym       ( buła wulkanizacja),. Działka ma kształt nieregularny, wąski pas wzdłuż pasa drogi i rzeki Skora. Teren uzbrojony w sieci : energetyczną, wodną, teletechniczną. Teren płaski, w części przylegającej do drogi i opadający ( skarpa ) w części przylegającej do rzeki. Sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej ( po drugiej stronie drogi ) oraz terenów niezabudowanych. Budynek o powierzchni 45,20 m². Stan techniczny zły.

  Brak planu.               W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno”  działka ta stanowi tereny zieleni izolacyjnej.

  15.700 zł  

  Termin złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  Więcej
 •                                                                                                  Załącznik do zarządzenia Nr 0050.141.2017

                                                                                                                                           Wójta Gminy Zagrodno                                             

                                                                                                                           z  dnia 27 kwietnia 2017 r.

                                                                                                                          w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

                                                                                                                             przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                          w drodze  przetargu

  WYKAZ

  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Lp

  Nr działki

  Pow. w m²

  Nr KW

  Położenie

  Przeznaczenie w planie

  Cena gruntu

  1

  492

  19072

  LE1Z/00013604/5

  Wojciechów – nieruchomość gruntowa niezabudowana. Kształt działki regularny, wydłużony. Teren położony w niecce, nieogrodzony, na działce znajduje się staw przepływowy ( WsIV) bez urządzeń technicznych, o średnich walorach rekreacyjnych z brzegami porośniętymi drzewostanem – skład gatunkowy : dąb, lipa, klon, brzoza, robinia akacjowa, osika, olcha         ( podszyt czarny bez, głóg). Dojazd do nieruchomości: utwardzona drogą publiczną o znaczeniu lokalnym oraz nieutwardzoną drogą gruntową. Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną ( na działce słup energetyczny

  Brak planu. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość stanowi wody otwarte stojące, tereny zieleni izolacyjnej i tereny lasów.

  74 900 zł

  Termin złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

   

   

   

  Więcej
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetragu

  Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Olszanica.

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz