Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

EWIDENCJE

Drukuj
1 2 3

1. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.
Podstawa prawna:

- art. 7a ustawy z dnia 19 listopada 1999r. o działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 101,poz. 1178, z późn. zm).

Sposób i zasady udostępniania:
Zgodnie z art. 7a ust. 2 w/w ustawy ewidencja jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Informacje o przedsiębiorcach ujętych w ewidencji udostępniane są niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury – pokój nr 23 – w godzinach pracy urzędu.
2. Ewidencja ludności (w formie gminnych zbiorów meldunkowych) i ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Podstawa prawna:

- art. 46 ust. 1 pkt 3 i art. 44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych
ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 201, poz. 1702).
Sposób i zasady udostępniania:
Zgodnie z art. 44h w/w ustawy dane ze zbiorów meldunkowych zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;

2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim);

3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;

4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

2. Dane mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2) jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;

3) innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
Dane udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek składa się na formularzu.
Miejsce udostępniania: stanowisko ds. obywatelskich – pokój nr 15 – w godzinach pracy urzędu.

ARCHIWA
Urząd Gminy w Zagrodnie prowadzi archiwum zakładowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1396, ze zmianami).
W archiwum przechowywane są akta dokumentacji własnej – aktowej kategorii A i B i technicznej kategorii B, akta osobowe i płacowe byłych pracowników Urzędu Gminy oraz zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Zagrodnie.

Rejestry dotyczące działalności organów gminy są jawne i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rejestry stanowiące zbiory danych osobowych, podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe).

Dane osobowe udostępnia się również osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich danych a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą .

Na udostępnianie danych osobowych mogą również zezwalać przepisy szczególne.


Data wytworzenia: 2017-03-02 11:27 Autor: Tomasz Sarkowicz Data publikacji: 2017-03-02 11:14 Osoba udostępniająca na stronie: Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-02 Osoba modyfikująca: Tomasz Sarkowicz
Data stworzenia : 2017-03-02 11:13 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-03-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-02 11:20 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz