Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KOMUNIKAT AKCYZA

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za LUTY 2020 upływa w dniu 02.03.2020r.

W myśl przepisu zawartego w art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2188) wnioski o zwrot podatku akcyzowego obejmujące faktury za okres od dnia 01 sierpnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r. należy składać w tut. urzędzie od dnia 03 lutego 2020r. do dnia
02 marca 2020r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (w przypadku podatników podatku VAT), dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, inne dokumenty potwierdzające prawidłowość danych zawartych we wniosku (np. kopie umowy dzierżawy lub oświadczenie producenta rolnego o wielkości dzierżawionych użytków rolnych, inne).

Wypłata zwrotu podatku następuje na podstawie wydanej przez tut. organ decyzji
w terminach od dnia 01 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r. (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy).

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2020-02-12 08:40 Autor : Data publikacji : 2020-02-12 08:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-30 09:03 Osoba modyfikująca :