Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Radziechów na działce 299/2

Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na:
„Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Radziechów na działce 299/2”.

  1. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej
    w miejscowości Radziechów zlokalizowanej na działce 299/2 o długości około 270 m i szerokości 4,5 m polegające na:
  • Wyrównaniu istniejącej podbudowy z profilowaniem mieszanką kamienną bazaltową sortowaną o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu równej 5 cm.
  • Wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa AC11S o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 6 cm,

Wraz z wykonaniem włączenia do istniejących odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zadania w tym: robocizna, zakup niezbędnych materiałów, koszt sprzętu wykorzystywanego do wykonania remontu. Materiały
i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, wskaże Wykonawcy lokalizację remontowanej drogi celem przeprowadzenia wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuję, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

Termin wykonania zamówienia: do 19 grudnia 2022r.

Za termin wykonania zamówienia uważa się dzień protokolarnego odebrania robót
w obecności wykonawcy i pracowników UG Zagrodno.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 59-516 Zagrodno, Zagrodno 52 – Sekretariat, do dnia 16 listopada 2022r. w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: ugzagrodno@zagrodno.eu.

 

Dodano informacje z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Data wytworzenia: 2022-11-10 14:22 Autor: Mateusz Iwiński Data publikacji: 2022-11-10 14:22 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Iwiński Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-21 Osoba modyfikująca: Mateusz Iwiński
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-24 20:21 Osoba modyfikująca : Administrator