Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Zapytanie ofertowe - Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Radziechów na działce 299/2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 kwietnia 2022 r., Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Radziechów na działce 299/2

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
    1. Zamówienie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej
      w miejscowości Radziechów zlokalizowanej na działce 299/2 o długości około 270 m i szerokości 4,5 m polegające na:
  • Wyrównaniu istniejącej podbudowy z profilowaniem mieszanką kamienną bazaltową sortowaną o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu równej 5 cm.
  • Wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa AC11S o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 6 cm,

Wraz z wykonaniem włączenia do istniejących odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zadania w tym: robocizna, zakup niezbędnych materiałów, koszt sprzętu wykorzystywanego do wykonania remontu. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, wskaże Wykonawcy lokalizację remontowanej drogi celem przeprowadzenia wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuję, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:
CPV 45233142-6: Roboty w zakresie naprawy dróg

  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2022r.

Za termin wykonania zamówienia uważa się dzień protokolarnego odebrania robót
w obecności wykonawcy i pracowników UG Zagrodno.

 

Szczegóły w załącznikach

18-10-2022 Dodano informację o wynikach postępowania


Data wytworzenia: 2022-10-04 09:51 Autor: Mateusz Iwiński Data publikacji: 2022-10-04 09:51 Osoba udostępniająca na stronie: Mateusz Iwiński Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-18 Osoba modyfikująca: Mateusz Iwiński
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2017-02-23 14:24 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-24 20:21 Osoba modyfikująca : Administrator