Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Deklaracja Dostępności Urzędu Gminy w Zagrodnie

Wstęp Deklaracji

 

Urząd Gminy w Zagrodnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.zagrodno.euhttp://www.zagrodno.info oraz BIP http://zagrodno.i-gmina.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.zagrodno.euhttp://www.zagrodno.info  oraz http://zagrodno.i-gmina.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-23 (BIP)

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-23 (www.zagrodno.eu, www.zagrodno.info)

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

 

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

Beata Łuckiewicz – Kropska - Sekretarz

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Zagrodnie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

 • Urząd Gminy dysponuje  miejscami parkingowymi. Przed budynkiem Urzędu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w podjazd, rampy podjazdowe lub windę schodową. 
 • Z holu głównego jest dostęp do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Klatka schodowa nie jest wyposażona w platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Korytarze i schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność. Schody są wyposażone w poręcze.
 • Na parterze i I piętrze znajdują się toalety, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących - aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: 76 877 33 96
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59 – 516 Zagrodno
 • wysłać e-mail na adres: ugzagrodno@zagrodno.eu
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach otwarcia 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej 

Strony internetowe posiadają następujące ułatwienia:

 

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

•          HTML 5

•          WCAG 2.0 (poziom AA)

 

Kompatybilność:

•          Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

•          Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

Urząd Gminy w Zagrodnie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 

•          Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

•          zmiana wielkości czcionki,

•          zmiana kontrastu,

•          większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

•          całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Inne informacje i oświadczenia

 

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno Data stworzenia : 2020-10-20 22:47 Autor : Administrator Data publikacji : 2020-10-20 22:47 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-27 13:16 Osoba modyfikująca : Administrator