Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Komisja Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia

której przedmiotem działania będą sprawy :
rolnictwa i leśnictwa,
ochrony środowiska i ekologii,
utrzymania czystości,
gospodarka odpadami,
ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego,
szkół podstawowych i gimnazjum,
bibliotek,
kultury, w tym świetlic wiejskich,
kultury fizycznej i urządzeń sportowych,
wypoczynku dzieci i młodzieży,
ochrony zdrowia, w tym ośrodków zdrowia,
utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy

której przedmiotem działania będą sprawy :
opiniowanie projektu budżetu i zmian w uchwalonym budżecie,
analizowanie realizacji budżetu,
podatki i opłaty,
nadzoru nad działalnością finansową rad sołeckich,
przejęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
majątkowe gminy,
programy gospodarcze, rozwiązywanie problemów bezrobocia,
turystyki,
pomocy społecznej,
planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy,
utrzymania i budowy gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego,
cmentarzy gminnych,
wodociągów, kanalizacji i oczyszczania ścieków,
gazownictwa,
łączności i transportu,
przemysłu, handlu i usług.

Komisja Rewizyjna

Zajmuje się kontrolą działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości.komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu.

 

Data stworzenia : 2017-02-27 11:25 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-27 11:25 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 11:34 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz