Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno - budowa chodnika

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji celu publicznego p.n. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 455/1 obręb Grodziec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • pdf Obwieszczenie .pdf - Decyzja Wójta Gminy Zagrodno dot. budowy przyłącza elektroenergetycznego SN 20 kV do elektrowni fotowoltaicznych Radziechów oraz Radziechów II , gmina Zagrodno

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r.

Ogłoszenia

 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 maja 2020 r.).

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej
 • Informacja z dnia 15.05.2020 r.: Zapraszamy do zapoznania się z Informacją z otwarcia ofert opublikowaną poniżej.

  Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka – Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działka nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228”.

  Nr sprawy: IR.272.02.2020.

  Zapraszamy do składania ofert do dnia 15.05.2020 r. do godz. 10:00.

  Dokumenty zamowienia:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. SIWZ część główna;
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna;
  4. Załączniki nr 2 - 11 do SIWZ.

  Więcej
 • Informacja z dnia 05.02.2020 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania - opublikowanym poniżej. Odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ oraz przesunięcia terminu składania ofert.


  Zapraszamy do składania ofert do dnia (po zmianie) 11.02.2020 r. do godz. 09:00.

  Dokumenty zamówienia:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. SIWZ;
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna;
  4. Załączniki nr 2 - 12 do SIWZ.

  Więcej
 • Realizując obowiązek wynikający z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Zagrodno publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewidywane są do wszczęcia w 2020 roku - w załączniku zamieszczonym poniżej.
  Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera informacje dotyczące:
  1) przedmiotu zamówienia;
  2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  4) orientacyjnej wartości zamówienia;
  5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym.

  Więcej
 • 08.01.2020 - aktualizacja dokumentacji

  13.01.2020 - aktualizacja - informacja z otwarcia ofert

  17.01.2020 - aktualizacja - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  31.01.2020 - aktualizacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Więcej
 • Informacja z dnia 13.12.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej - opublikowanym poniżej.

  Informacja z dnia 29.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z Informacja z otwarcia ofert opublikowaną poniżej.

  Informacja z dnia 22.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na kolejne cztery pytania (nr 4-7) opublikowanym poniżej. Treść odpowiedzi stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Informacja z dnia 20.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3 - opublikowanym poniżej. Odpowiedź na pytanie nr 3 prowadzi do zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana dotyczy jednego z warunków udziału w postępowaniu.

  Informacja z dnia 18.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie - opublikowanym poniżej. Odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ. Zmiana dotyczy obniżenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   

  Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUKASZÓW, GM. ZAGRODNO
  Zapraszamy do składania ofert do dnia 29.11.2019 r. do godz. 09:00.

  Dokumenty zamowienia:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. SIWZ;
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna;
  4. Załączniki nr 2 - 11 do SIWZ.

  Więcej
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  W dniu 23.10.2019 r. do Urzędu Gminy Zagrodno wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem "Założenie drużyny Seniorów w klasie B" złożona przez Klub Sportowy " Olimpia" Olszanica. Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. ) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52.  Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu uwag , organ wykonawczy samorządu terytorialnego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.                                                                                                                      

  Oferta została zamieszczona :

  - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno,

  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno,

  - na stronie internetowej Gminy Zagrodno.  

  Więcej
 • Aktualizacja z dnia 11.09.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 13.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 16.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 18.09.2019r. - Informacja z otwarcia ofert

  Aktualizacja z dnia 11.10.2019r. - Wniosek zamawiającego

  Aktualizacja z dnia 21.10.2019r. - informacja o wynikach postępowania

  Aktualizacja z dnia 25.10.2019r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Aktualizacja z dnia 14.11.2019r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.6.2018.2019.MT z dnia 18 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. "Budowa gazociągu śr/c De225 dla proj. zespołu hal magazynowo-dystrybucyjno-produkcyjnych położonego na dz. nr 452/47 w Okmianach"

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno RK.6733.2.2019.MT z dnia 16 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 68335 PLG_ZAGRODNO_WOJCIECHÓW (44767) wraz z przyłączem energetycznym i utwardzeniem terenu, na działce nr 270 obręb Wojciechów, Gmina Zagrodno.

  Więcej
 • Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Więcej
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

  Ogłoszenie nr 569586-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. 

  Gmina Zagrodno: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Aktualizacja z dnia 31.08.2019 r. - Informacja o wynikach postępowania

  Aktualizacja z dnia 20.08.2019 r. - Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ -zm. V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - Formularz cenowy - Formularza oferty Wykonawcy załącznik nr 2a do SIWZ-zm. V 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - IV

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - wzór umowy zmiana III - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - zmiana III

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - SIWZ - zmiana II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r -  OPZ - zmiana - załącznik nr 1 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. -  Formularz oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - Formularz cenowy - załącznik do Formularza oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2a do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiana - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy dotyczące wydania decyzji nr SKO/PP-421/32/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w przedmiocie ustalenia na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318, obręb Wojciechów, gmina Zagrodno, oraz przyłącza energetycznego przebiegającego przez działki nr 318 i nr 324/2, obręb Wojciechów

  Więcej
 • O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2019 r.)

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

 • pdf doc01744220191126122537.pdf - Obwieszczenie - Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja odmowna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu ZLT3071 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na działce nr 455/1 obręb Grodziec Gmina Zagrodno.

Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przełożenie gazociągu Zagrodno

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 455/1 obreb Grodziec, gmina Zagrodno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 20 KV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów II

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji celu publicznego na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej działka nr 270 obręb Wojciechów Gmina Zagrodno

POSTANOWIENIE NR 337/2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zagrodno

Obwieszczenie - dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

Obiewszczenie

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia roli kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-17 14:44 Osoba modyfikująca : Maria Tarnowska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz