Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia roli kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Ogłoszenia

 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.6.2018.2019.MT z dnia 18 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. "Budowa gazociągu śr/c De225 dla proj. zespołu hal magazynowo-dystrybucyjno-produkcyjnych położonego na dz. nr 452/47 w Okmianach"

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno RK.6733.2.2019.MT z dnia 16 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 68335 PLG_ZAGRODNO_WOJCIECHÓW (44767) wraz z przyłączem energetycznym i utwardzeniem terenu, na działce nr 270 obręb Wojciechów, Gmina Zagrodno.

  Więcej
 • Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Więcej
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

  Ogłoszenie nr 569586-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. 

  Gmina Zagrodno: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Aktualizacja z dnia 20.08.2019 r. - Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ -zm. V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - Formularz cenowy - Formularza oferty Wykonawcy załącznik nr 2a do SIWZ-zm. V 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - IV

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - wzór umowy zmiana III - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - zmiana III

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - SIWZ - zmiana II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r -  OPZ - zmiana - załącznik nr 1 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. -  Formularz oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - Formularz cenowy - załącznik do Formularza oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2a do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiana - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy dotyczące wydania decyzji nr SKO/PP-421/32/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w przedmiocie ustalenia na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318, obręb Wojciechów, gmina Zagrodno, oraz przyłącza energetycznego przebiegającego przez działki nr 318 i nr 324/2, obręb Wojciechów

  Więcej
 • O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2019 r.)

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.4.2015.2016.2017.2018.2019.1 z dnia 9 kwietnia 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego przebiegającego przez działki nr 318, 324/2 obręb Wojciechów.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Więcej
 • Obwieszczenie - Modlikowice

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.1.2018.2019.1.MT z dnia 19 marca 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów opinii organów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 , na działce nr 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego, przebiegającego przez działki nr 318, 342/2 obręb Wojciechów.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów opinii organów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 20 kwietnia 2019r terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

  Więcej
 • dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu śr/c De225 dla proj. zespołu hal magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnych położonego na dz. 452/47 w Okmianach.

  Więcej
 • Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

   

  Aktualizacja z dnia 27.02.2019r. - Dodano informację o wyniku konkursu ofert

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

  dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-13 09:24 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz