Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Ogłoszenia

 • O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2019 r.)

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przyłącza elektroenergetycznego SN 20kV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.4.2015.2016.2017.2018.2019.1 z dnia 9 kwietnia 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego przebiegającego przez działki nr 318, 324/2 obręb Wojciechów.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Więcej
 • Obwieszczenie - Modlikowice

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno PP.6733.1.2018.2019.1.MT z dnia 19 marca 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów opinii organów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 , na działce nr 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego, przebiegającego przez działki nr 318, 342/2 obręb Wojciechów.

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów opinii organów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 20 kwietnia 2019r terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

  Więcej
 • dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 na działce 318 obręb Wojciechów

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu śr/c De225 dla proj. zespołu hal magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnych położonego na dz. 452/47 w Okmianach.

  Więcej
 • Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

   

  Aktualizacja z dnia 27.02.2019r. - Dodano informację o wyniku konkursu ofert

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

  dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym na działce 143 i części działki 128/2 obręb Modlikowice.

  Więcej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. działki 334 obręb Zagrodno

  Więcej
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. działki 146/1 obręb Brochocin

  Więcej
 • Na podstawie uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3042 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
 • Zawiadomienie

  „ Budowa elektrowni słonecznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na  działce nr  ew. 522, 531 (obręb 0007)  w  miejscowości  Radziechów, Gmina Zagrodno”.(proj.Radziechów III)

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY ZLT 3041 z przyłączem energetycznym.

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-06 08:24 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz