Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Ogłoszenia

 • OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Zagrodno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Modlikowice, obrębu Wojciechów i obrębu Radziechów w gminie Zagrodno.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Zagrodno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Modlikowice, obrębu Wojciechów i obrębu Radziechów w gminie Zagrodno

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno IR.6733.7.2020.MT z dnia 31 grudnia 2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec ( Kolonia) – Uniejowice na działce nr gr. 563/357, obręb Uniejowice”.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno IR.6733.9.2020.MT z dnia 31 grudnia 2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. gr. 141/1 i 141/3 obręb Łukaszów”.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zagrodno

  o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zagrodno na lata 2021-2035”.

  Więcej
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Zagrodno ogłasza wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zagrodno, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

  Więcej
 • Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: modernizacji drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w granicach działek 1054 i 820 w Zagrodnie.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zagrodno na lata 2021-2035.

  Więcej
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji celu publicznego dla zadania pn.: "Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w miejscowości Brochocin."

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec (Kolonia) – Uniejowice na działce nr ew. gr. 563/357 , obręb Uniejowice.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno dotyczące wydania decyzji IR.6733.5.2020.MT z dnia 25.09.2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Przebudowa linii kablowej 0,4kV dla obwodu XVI zasilanego z R-747- 45 od słupa nr XVI/21 do budynku nr 98 w miejscowości Uniejowice na działkach nr 395, 456, 397 obręb Uniejowice, gmina Zagrodno”.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno IR.6733.3.2020.MT z dnia 24 września  2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na działkach nr 518, 519, 812, obręb Radziechów oraz 56, 32/4, 113, 57, 893, 894, 895, obręb Olszanica, gmina Zagrodno”.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców (załącznik do zarządzenia nr 0050.106.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 września 2020 r.) oraz w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia nr 0050.107.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 września 2020 r.)

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy istniejącego chodnika w m. Zagrodno na działce nr ew. gr. 648 dr, obręb Zagrodno”.

  Więcej
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 09 września 2020 r, o możliwości wypowiedzenia się poprzez strony co do zebranych dowodów i materiałów, opinii w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej na działkach nr 518, 519, 812, obręb Radziechów oraz 56, 32/4, 113, 57, 893, 894, 895, obręb Olszanica, gmina Zagrodno”

  Więcej
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 09 września 2020 r, o możliwości wypowiedzenia się poprzez strony co do zebranych dowodów i materiałów, opinii w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Przebudowa linii kablowej 0,4kV dla obwodu XVI zasilanego z R-747- 45 od słupa nr XVI/21 do budynku nr 98 w miejscowości Uniejowice na działkach nr 395, 456, 397 obręb Uniejowice, gmina Zagrodno”.

  Więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego p.n. "Przebudowa drogi nr 2612D w m. Zagrodno w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym na działce 102/2 obręb Zagrodno, gmina Zagrodno.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno - budowa chodnika

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji celu publicznego p.n. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 455/1 obręb Grodziec

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • pdf Obwieszczenie .pdf - Decyzja Wójta Gminy Zagrodno dot. budowy przyłącza elektroenergetycznego SN 20 kV do elektrowni fotowoltaicznych Radziechów oraz Radziechów II , gmina Zagrodno

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 31 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie

 • pdf doc01744220191126122537.pdf - Obwieszczenie - Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja odmowna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu ZLT3071 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną na działce nr 455/1 obręb Grodziec Gmina Zagrodno.

Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przełożenie gazociągu Zagrodno

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 455/1 obreb Grodziec, gmina Zagrodno

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 20 KV dla zasilania elektrowni fotowoltaicznej Radziechów II

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji celu publicznego na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej działka nr 270 obręb Wojciechów Gmina Zagrodno

POSTANOWIENIE NR 337/2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zagrodno

Obwieszczenie - dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

Obiewszczenie

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia roli kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-23 15:18 Osoba modyfikująca : Maria Tarnowska