Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Ogłoszenia

 • Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.

  Aktualizacja z dnia 29.01.2018r. - Wyniki otwartego konkursu

  Więcej
 • Obwieszczenie

  o podjęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami przydomowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach w obrębie wsi Wojciechów

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE

  Dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie ZLT3041 na działce 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno

  Aktualizacja z dnia 06.12.2017r. - dodano obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
   

  Więcej
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE

  Informacja o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebrania dowodów i materiałów opinii organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie wytwórni betonowych elementów prefabrykowanych z niezależnym węzłem betoniarskim na częściach działek nr 241/1 i 241/2 obręb Jadwisin, gmina Zagrodno"

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii
   

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości,  że została wydana decyzja Wójta Gminy Zagrodno o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, na rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę studni głębinowej w Olszanicy  na działkach 149, 160,  158/1, 159/1, 161/1

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno.

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę studni głębinowej w Olszanicy

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka linii 20 kV L-747 stacji transformatorowej ST-747-49 i odcinka linii kablowej.

  Więcej
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lokalnych udzielono umorzeń/odroczeń/ulg oraz pomocy publicznej.

  Więcej
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w 2016 roku pomocy publicznej.

  Więcej
 • ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie decyzji

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na : Modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Brochocin ..."

  Więcej
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej 20kV

  Więcej
 • OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, o podjęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej 20 kV, jako dowiązanie R-747-77 z R747-48 obręb Olszanica

  Więcej
 • Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia dotyczącej odwołania Marka Kwapisza, od decyzji Wójta Gminy Zagrodno, w przedmiocie ustalenia na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunków zabudowy i zagodpodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 16:33 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 16:33 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-06 08:24 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz