Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Przetargi

 • Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. „Zajęcia z języka niemieckiego z wykorzystaniem e-learningu"
  nr sprawy:  IR.272.03.2020.U.PN
  Więcej
 • OGŁOSZENIE

  O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zagrodno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 maja 2020 r.).

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Aktualizacja z dnia 02.06.2020 r. - Zarządzenie o sprostowaniu zarządzenia

  Więcej
 • Informacja z dnia 05.06.2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

  Informacja z dnia 15.05.2020 r.: Zapraszamy do zapoznania się z Informacją z otwarcia ofert opublikowaną poniżej.

  Przetarg nieograniczony na zamówienie pn. „Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka – Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działka nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228”.

  Nr sprawy: IR.272.02.2020.

  Zapraszamy do składania ofert do dnia 15.05.2020 r. do godz. 10:00.

  Dokumenty zamowienia:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. SIWZ część główna;
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna;
  4. Załączniki nr 2 - 11 do SIWZ.

  Więcej
 • Informacja z dnia 05.02.2020 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania - opublikowanym poniżej. Odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ oraz przesunięcia terminu składania ofert.


  Zapraszamy do składania ofert do dnia (po zmianie) 11.02.2020 r. do godz. 09:00.

  Dokumenty zamówienia:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. SIWZ;
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna;
  4. Załączniki nr 2 - 12 do SIWZ.

  Więcej
 • Realizując obowiązek wynikający z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Zagrodno publikuje Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewidywane są do wszczęcia w 2020 roku - w załączniku zamieszczonym poniżej.
  Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera informacje dotyczące:
  1) przedmiotu zamówienia;
  2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  4) orientacyjnej wartości zamówienia;
  5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym.

  Więcej
 • 08.01.2020 - aktualizacja dokumentacji

  13.01.2020 - aktualizacja - informacja z otwarcia ofert

  17.01.2020 - aktualizacja - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  31.01.2020 - aktualizacja - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Więcej
 • Informacja z dnia 13.12.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej - opublikowanym poniżej.

  Informacja z dnia 29.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z Informacja z otwarcia ofert opublikowaną poniżej.

  Informacja z dnia 22.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na kolejne cztery pytania (nr 4-7) opublikowanym poniżej. Treść odpowiedzi stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Informacja z dnia 20.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3 - opublikowanym poniżej. Odpowiedź na pytanie nr 3 prowadzi do zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana dotyczy jednego z warunków udziału w postępowaniu.

  Informacja z dnia 18.11.2019 r.: Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie - opublikowanym poniżej. Odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ. Zmiana dotyczy obniżenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   

  Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUKASZÓW, GM. ZAGRODNO
  Zapraszamy do składania ofert do dnia 29.11.2019 r. do godz. 09:00.

  Dokumenty zamowienia:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. SIWZ;
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Dokumentacja techniczna;
  4. Załączniki nr 2 - 11 do SIWZ.

  Więcej
 • Oferta realizacji zadania publicznego

  W dniu 23.10.2019 r. do Urzędu Gminy Zagrodno wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem "Założenie drużyny Seniorów w klasie B" złożona przez Klub Sportowy " Olimpia" Olszanica. Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. ) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52.  Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu uwag , organ wykonawczy samorządu terytorialnego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.                                                                                                                      

  Oferta została zamieszczona :

  - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno,

  - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno,

  - na stronie internetowej Gminy Zagrodno.  

  Więcej
 • Aktualizacja z dnia 11.09.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 13.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 16.09.2019r. - Aktualizacja dokumentacji

  Aktualizacja z dnia 18.09.2019r. - Informacja z otwarcia ofert

  Aktualizacja z dnia 11.10.2019r. - Wniosek zamawiającego

  Aktualizacja z dnia 21.10.2019r. - informacja o wynikach postępowania

  Aktualizacja z dnia 25.10.2019r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Aktualizacja z dnia 14.11.2019r. - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Więcej
 • Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Ogłoszenie - stan zagrożenia suszą

  Więcej
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

  Ogłoszenie nr 569586-N-2019 z dnia 2019-07-04 r. 

  Gmina Zagrodno: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA UCZNIÓW ORAZ SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Aktualizacja z dnia 31.08.2019 r. - Informacja o wynikach postępowania

  Aktualizacja z dnia 20.08.2019 r. - Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ -zm. V

  Aktualizacja z dnia 18.07.2019r. - Formularz cenowy - Formularza oferty Wykonawcy załącznik nr 2a do SIWZ-zm. V 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - IV

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 17.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - wzór umowy zmiana III - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 16.07.2019r. - Wyjaśnienia treści SIWZ - zmiana III

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - SIWZ - zmiana II

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r -  OPZ - zmiana - załącznik nr 1 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. -  Formularz oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - Formularz cenowy - załącznik do Formularza oferty Wykonawcy - zmiana - załącznik nr 2a do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.07.2019r. - wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego zmiana - załącznik nr 10 do SIWZ

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

  Aktualizacja z dnia 12.07.2019r - SIWZ - zmiana terminu składania ofert

  Więcej
 • O G Ł O S Z E N I E

  Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik do zarządzenia nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 maja 2019 r.)

  Wójt Gminy Zagrodno

  Karolina Bardowska

  Więcej
 • ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

  Ogłoszenie nr 535004-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.

  Gmina Zagrodno: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Aktualizacja z dnia 09.05.2019r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Aktualizacja z dnia 29.04.2019r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Aktualizacja z dnia 19.04.2019r - Informacja z otwarcia ofert

  Aktualizacja z dnia 16.04.2019r - Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

  Aktualizacja z dnia 16.04.2019r - Dodano modyfikację II SIWZ

  Aktualizacja z dnia 16.04.2019r - Dodano wyjaśnienie treści SIWZ II

  Aktualizacja z dnia 15.04.2019r - Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Aktualizacja z dnia 15.04.2019r - Dodano modyfikację SIWZ

  Aktualizacja z dnia 15.04.2019r - Dodano zmianę treści SIWZ

  Więcej
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUKASZOWIE

  Ogłoszenie nr 504704-N-2019 z dnia 2019-01-18 r.
   

  Gmina Zagrodno: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUKASZOWIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   

  Aktualizacja z dnia 15.02.2019r - Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Więcej
 • Aktualizacja z dnia 03.01.2019r - Dodano modyfikację SIWZ oraz projekt umowy

  Aktualizacja z dnia 18.01.2019r - Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-05 09:35 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz