Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Ogłoszenie o nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomośći gruntowej niezabudowanej

Drukuj
1 2 3

                                                                                                                                                                                                                            Zagrodno, dnia 04 maja 2017 r.

WÓJT GMINY ZAGRODNO

OGŁASZA  NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Lp

Nr działki

obręb

Powierzchnia ( ha )

Cena nieruchomości

Wadium

Termin przetargu

1

182/2

Olszanica

0,1916

16.900 zł netto

845 zł

06 czerwca 2017  r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości    :

1.Dz. nr 182/2 w Olszanicy

Opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka ma kształt regularny, w kształcie prostokąta z pasem, który jest łącznikiem pomiędzy terenem przeznaczonym pod zabudowę, a drogą wojewódzką od której jest wjazd. Teren działki mocno zakrzaczony, podmokły, wymagający wykonania odwodnienia terenu. Teren uzbrojony w sieci : energetyczną, wodną, teletechniczną. Teren płaski. Sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej.

Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji – budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem.

Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej nr  KW- LE1Z/0003465/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Złotoryi.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego : (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy z końcem 2003 r. utracił swoją ważność ) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka  stanowi tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy zagrodowej

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zagrodno oraz jest wolna od wszelkich długów i obciążeń. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cena nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 710 z pózn. zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek.

            Przetarg odbędzie się w dniu  06 czerwca 2017  roku o godz. 10.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Zagrodno w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040 najpóźniej do dnia 30 maja  2017 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się zwycięzcy przetargu od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym terminie, spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz sprzedającego.

Jeżeli osoby fizyczne lub prawne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.

Cenę nieruchomości wpłaca się przelewem na konto Urzędu Gminy Zagrodno w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi nr 82 8658 0009 0017 3544 2000 0020 na jeden dzień przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Osoby, które nie wygrały przetargu, otrzymują zwrot wpłaconego wadium po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zakończenia przetargu.

Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Bliższych informacji udziela pracownik ds. gospodarki nieruchomościami gminy tel. 76 877 33 96    ( wew. 106)

                                                                                                             Wójt Gminy Zagrodno                                                                                           

 

                                                                                     Tadeusz Szklarz


Data wytworzenia: 2017-05-04 12:41 Autor: Kamila Szczepanowska Data publikacji: 2017-05-04 12:41 Osoba udostępniająca na stronie: Kamila Kunecka Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-04 Osoba modyfikująca: Kamila Szczepanowska
Data stworzenia : 2017-02-23 13:54 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-23 13:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-12 13:46 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz