Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1) opracowywanie projektów budżetu;

2) dokonywanie bieżących i okresowych ocen z realizacji budżetu oraz wnioskowanie zmian 
    w budżecie,

3) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych, funduszy i środków 

    pozabudżetowych,

4) opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy, funduszy i środków 

pozabudżetowych

5) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

6) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem 

prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

7) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

8) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń 

    pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

      9) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

    10) przygotowywanie danych do projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

    11) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

    12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach w podatkach,

    13) prowadzenie ewidencji majątku gminy i wyposażenia Urzędu,

    14) czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej,

    15) nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej gminnych jednostek 

  organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych /sołectw/,

16) współpraca z instytucjami nadzorującymi gospodarkę finansową,

17) powadzenie obsługi finansowej i kasowej sołectw,

18) dokonywanie przelewów na konta wierzycieli,

19) naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu,

20) prowadzenie obsługi kasowej urzędu w tym :

a) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat pieniężnych,

b) transport gotówki,

c) sporządzanie raportów kasowych,

d) ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.

21) prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu,

22) rozliczanie inwentaryzacji,

23) gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

 

  2. Skarbnik gminy -kierownik referatu ustala w zakresach czynności pracowników referatu 

podział zadań na poszczególne stanowiska pracy.

Data stworzenia : 2017-02-27 20:35 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-27 20:35 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:40 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz