Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. utrzymania gminnej infrastruktury należy : 
 

 

1) planowanie i rozliczanie rzeczowo-finansowe inwestycji gminnych, 
 

2) planowanie i prowadzenie spraw związanych z remontami obiektów stanowiących mienie komunalne gminy, a w szczególności: 
 

a) sprawuje nadzór nad prowadzonymi remontami, 
 

b) zapewnia zaopatrzenie materiałowe prowadzonych robót i ich rozliczanie, 
 

c) ustala zadania w ramach prowadzonych robót publicznych i prac interwencyjnych, 
 

3) planowanie remontów, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, 
 

4) wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii orazzmiany tych kategorii, 
 

5) wydawanie zezwoleń w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, 
 

6) współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie nadzoru urbanistyczno – architektonicznego i budowlanego, 
 

7) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, nadzorowanie eksploatacji oświetlenia, 
 

8) współdziałanie z sołectwami w zakresie remontów infrastruktury gminnej, 
 

9) pomoc w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na 
 

roboty budowlane, 
 

10) organizowanie cmentarzy komunalnych, 
 

11) organizowanie lokalnego transportu zbiorowego, współpraca z przewoźnikami kolejowymi 
i drogowymi, 
 

12) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnego, 
 

13) wnioskowanie o zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, 
 

14) planowanie wyposażania gruntów gminnych w urządzenia infrastruktury technicznej 
 

15) wyrażanie zgody na przejście sieci uzbrojenia terenu przez grunty gminne,
 

16) umieszczanie i utrzymanie w należytym stanie tabliczek z nazwamimiejscowości. 
 

17) prowadzenie książek gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Data stworzenia : 2017-02-27 20:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:48 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz