Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. funduszy unijnych i zamówień publicznych należy: 
 

 

1) bieżące analizowanie możliwości wykorzystania przez gminę funduszy unijnych, 
 

2) podejmowanie działań w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla gminy, 
 

3) przygotowywanie i sporządzanie wniosków o środki z funduszy unijnych i krajowych, 
 

4) współpraca z merytorycznymi pracownikami w zakresie ustalenia zadań do dofinansowania ,   
 

     przygotowania aplikacji i monitoringu rzeczowo-finansowego  projektów realizowanych 
     z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych, 
 

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie przy opracowywaniu 
 

    wspólnych projektów, 
 

6) przygotowywanie sprawozdań z wykorzystanych środków, 
 

7) zapewnienie prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków dla ochrony dóbr kultury,   
 

     sprawowanie opieki nad zabytkami, 
 

8) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju  kultury fizycznej, 
 

9) współdziałanie z klubami sportowym na rzecz rozwoju sportu i obsługa techniczno-   
 

    organizacyjna Gminnej Rady Sportu, 
 

10) tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych do rozwoju rekreacji ruchowej, 
 

11) koordynowanie spraw związanych z tworzeniem strategii i programów rozwoju gminy, 
 

12) rozwój lokalnego systemu wspierania przedsiębiorczości, 

13) współdziałanie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy,

14) prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy, 

15) przygotowanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich  

       publikacji,

16)   rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

17)   zlecania wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym 

        działalność pożytku publicznego, współpraca ze stowarzyszeniami,

18) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych przez Urząd, 
  w szczególności;

a)       prowadzenie rejestru zgłoszonych zamówień publicznych,

b)      uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem, 

c)      dokonywania wyboru trybu zamówienia publicznego,

d)     przygotowywanie umów z wykonawcami (dostawcami) wyłonionych w trybie postępowań z zamówienia publicznego,

e)      prowadzenie rejestru umów wyłonionych w trybie postępowania o zamówienia publiczne w Urzędzie,

f)       przygotowanie projektów zarządzeń wójta regulujących sprawy organizacyjne w postępowaniu o zamówienia publiczne u Urzędzie,

g)      prowadzenie tablicy ogłoszeń zamówień publicznych i informacji o wynikach przetargów prowadzonych przez Urząd podawanie informacji na stronie internetowej,

     19) przekazywanie drogą elektroniczną Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego 

          sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Data stworzenia : 2017-02-27 20:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:49 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz