Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. gospodarowania nieruchomościami gminy należy: 
 

 

1)      prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia państwowego, 
 

2)      opracowanie zasad gospodarowania nieruchomościami, 
 

3)      przygotowanie dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami gminy w tym gruntami rolnymi, 
 

4)      gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, 
 

5)      sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę, 
 

6)      organizowanie przetargów na zbycie mienia komunalnego, 
 

7)      przygotowanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, 
 

8)      prowadzenie spraw scalania nieruchomości i ich ponownego podziału, 
 

9)      wykonywanie prawa pierwokupu przysługującego gminie, 
 

10)  prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego  na rzecz gminy, 
 

11)  zlecanie wyceny nieruchomości, ustalanie ceny i opłat związanych z zbyciem nieruchomości 
 

12)  ustalanie opłat adiacenckich, 
 

13)  wnioskowanie o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
 

14)  składanie wniosków wpis do ksiąg wieczystych 
 

15)  ustalanie numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, prowadzenie i aktualizacja numeracji porządkowej nieruchomości, 
 

16)  rozgraniczenie nieruchomości, 
 

17)  przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 
 

18)  prowadzenie postępowania w sprawach o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych, 
 

19)  prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 
 

20)  udostępnianie nieruchomości gminy na przejściowe zakwaterowanie sił zbrojnych, 
 

21)  prowadzenie archiwum teczek akt osiedleńczych, 
 

22)  wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
 

23)  wydawanie zaświadczeń określających przeznaczenie działek w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, 
 

      24)  spisywanie umów dzierżawy gruntów rolnych dla potrzeb emerytalno-rentowych rolników. 

Data stworzenia : 2017-02-27 20:50 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:50 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:50 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz