Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. kancelaryjno-administracyjnych należy : 
 


 

1) przyjmowanie interesantów, organizowanie ich kontaktów z wójtem, bądź kierowanie do 
 

właściwych pracowników, 
 

2) prowadzenie ewidencji korespondencji i faktur wpływających do Urzędu, 
 

3) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, 
 

4) obsługa sekretariatu w tym :obsługa faksu, centrali telefonicznej i kserokopiarki, 
 

5) dbałość o utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez 
 

Urząd, 
 

6) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, zgłaszanie napraw, nanoszenie numeru 
 

inwentarzowego na zakupiony sprzęt, 
 

7) zakupywanie materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz środków czystości oraz 
 

prowadzenie ich ewidencji 
 

8) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami, 
 

9) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy, 
 

10) dbanie o wizualny wizerunek Urzędu, 
 

11) nadzór nad informacjami wywieszanymi na tablicy ogłoszeń, 
 

11) zamawianie i ewidencja pieczęci i kluczy, 
 

12) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych 
 

13) prowadzenie archiwum zakładowego.

Data stworzenia : 2017-02-27 20:42 Autor : Tomasz Sarkowicz Data publikacji : 2017-02-27 20:42 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Sarkowicz Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:42 Osoba modyfikująca : Tomasz Sarkowicz
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz