Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska d/s obronnych i zarządzania kryzysowego należy:


 

1) wykonywanie zadań obronnych w szczególności w zakresie planowania na szczeblu gminy, 
 

2) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, 
 

3) współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie wykonywania powszechnego obowiązku obrony, 
 

4) administrowanie rezerwami osobowymi, 
 

5) przeprowadzanie czynności związanych z rejestracją przedpoborowych i wykonaniem 
 

powszechnego obowiązku obrony, 
 

6) orzekanie o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków 
 

rodziny lub jako samotnego, 
 

7) ustalanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych dla żołnierzy, 
 

8) tworzenia formacji obrony cywilnej, 
 

9) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności, 
 

10) nakładanie obowiązku wykonania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony, 
 

11) organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych 
 

przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do 
 

czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 
 

12) rejestrowanie, przechowywanie i wydawanie dokumentów zawierających informacje 
 

niejawne, 
 

13) przygotowywanie dokumentów dla Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 
 

14) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym współpracy 
z Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego, 
 

15) wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży 

pożarnej, 
 

16) współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej i innymi organami w zakresie 
 

zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zdarzeniom, 
 

17) współpraca z organami Policji w zakresie zapewnienia porządku ibezpieczeństwa 
 

publicznego na terenie gminy, 
 

18) ochrona dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacja tych dóbr, 
 

19) przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i 
 

alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, 
 

20) organizowania szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej i szkoleń ludności w zakresie 
 

samoobrony, 
 

21) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, 
 

22 ) planowanie i koordynowanie działań stałego dyżuru na potrzeby podwyższonej gotowości. 

Data stworzenia : 2017-02-27 20:45 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:46 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz