Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. obsługi organów gminy należy zapewnienie obsługi 
 

administracyjnej i kancelaryjnej Rady, jej komisji, a w szczególności : 
 

 

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy 
 

materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na 
 

posiedzenia i obrady Rady Gminy i jej Komisji, 
 

2) prowadzenie rejestru uchwał Rady, 
 

3) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych, 
 

4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej komisji,
 

5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem 
 

sesji, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji, 
 

6) protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji, 
 

7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań interpelacji składanych przez radnych, czuwanie nad 
 

ich realizacją, 
 

8) prowadzenie monitoringu realizacji uchwał Rady Gminy iprzygotowywanie informacji o 
 

przebiegu ich realizacji, 
 

9) prowadzenie rejestru zarządzeń wójta jako organu wykonawczego gminy, 
 

10) prowadzenie spraw i rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy, 
 

11) publikacja aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy, 
 

12) prowadzenie spraw osobowych radnych, w tym oświadczeń majątkowych,
 

13) obsługa techniczno- administracyjna jednostek pomocniczych gminy /sołectw/, 
 

14) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich, 
 

15) współpraca z Prezesem Sądu przy przeprowadzeniu wyboru ławników, 
 

16) przygotowanie materiałów do publikacji, dbałość o ich rzetelność, 
 

17) współudział w redagowaniu gazety gminnej,

Data stworzenia : 2017-02-27 20:40 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:40 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:41 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz