Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. organizacyjnych i kadr należy: 
 


 

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
 

akt osobowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
 

2) udzielanie pomocy pracownikom przy kompletowaniu wniosków emerytalno- rentowych, 
 

3) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako 
 

Pracodawcy, ustalenie przeciętnej liczby zatrudnienia, emerytów i rencistów, 
 

4) ewidencja czasu pracy pracowników, prowadzenie książki wyjść służbowych i prywatnych, 
 

5) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy, 
 

6) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania bezrobotnych, 
 

7) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze, 
 

8) organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy, 
 

9) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi kierowników jednostek 
 

organizacyjnych gminy, 
 

10) obsługa narad organizowanych przez wójta, sekretarza, 
 

11) prowadzenie rejestru zarządzeń wójta jako kierownika Urzędu. 
 

12) koordynowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie ich rejestru, 
 

13) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej, 
 

14) współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami działającymi w zakresie bhp w celu 
 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w urzędzie, organizacji szkoleń 
 

bhp i przeprowadzenia profilaktycznych badań pracowników, 
 

15) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków transportu będących własnością urzędu, 
 

16) wydawanie kart pojazdu i delegacji służbowych, 
 

17) prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach,porozumieniach 

komunalnych, stowarzyszeniach i spółkach

18) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, 

organami kontroli,

19) prowadzenie centralnego rejestru umów zlecenia,

20) gromadzenie artykułów prasowych dotyczących działalności gminy,

21) spisywanie zeznań świadków,

22) obsługa techniczna wyborów prezydenta, wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz 

referendów,

Data stworzenia : 2017-02-27 20:43 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:43 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:43 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz