Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno

Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury należy:

 

1) przygotowania materiałów do opracowania, uchwalenia i zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
 

2) przygotowanie materiałów do opracowania, uchwalania i zmiany miejscowego planu 
 

zagospodarowania przestrzennego gminy, 
 

3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 
 

w tym opracowywanie decyzji i prowadzenie rejestru tych decyzji, 
 

4) opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym lub decyzją 
o warunkach zabudowy, 
 

5) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych, 
 

6) wykonywanie czynności wynikających z obowiązków gminy jako organu prowadzącego 
 

szkoły, z wyłączeniem zatrudniania dyrektorów szkół, 
 

7) współpraca z biblioteką publiczną i jej filiami na terenie gminy, 
 

8) prowadzenie rejestru instytucji upowszechniania kultury, 
 

9) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, obsługi techniczno- administracyjnej Rady 
 

Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 
 

10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej, 
 

11) ustalania czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych, 
 

12) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 
 

13) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, sprawowanie nadzoru nad ich 
 

uprawą, 
 

14) opracowywanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji, 
 

15) współpraca i obsługa kancelaryjno- techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
 

Alkoholowych, 
 

16) rozpatrywanie wniosków pracodawców o udzielenie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego. 

Data stworzenia : 2017-02-27 20:46 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-27 20:46 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-27 20:47 Osoba modyfikująca : Administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz